1. Hå Element
  2. Miljø

Bærekraft og miljø

Bilde De globale klimautfordringene er et felles ansvar og noe Hå Element setter høyt på sin agenda. Vår målsetting er å drive vår virksomhet uten å skade miljøet og vi arbeider kontinuerlig med å sikre at våre produkter og forbruk skal ha et så miljøvennlig og bærekraftig livsløp som mulig gjennom hele sin produksjonsprosess.

Dette gjør vi ved å ha fokus på disse områdene:

Gjenbruk og ressursutnyttelse

Vi har fokus på gjenbruk og ressursutnyttelse av alle våre materialer og restmaterialer.
  • Det genereres restbetong og overskuddsbetong av produksjonen, dette gjenbruker vi i andre produkter som legoklosser.
  • Betongen inneholder råvarer som generere CO2 utslipp fra sin produksjon, her har vi blant annet sementproduksjonen som er den som genererer mest. Vi jobber jevnlig med å optimalisere våre betongresepter slik at de genererer lavest mulig CO2 utslipp i sitt livsløp.

Kortreist produksjon

Kortreiste råvarer er et høyt fokus i matproduksjon, men er også relevant for vår betongproduksjon. Vi har fokus på at råvarer til vår produksjon kommer fra så lokal sted som mulig.

Høy kvalitet i produksjonen

Høy kvalitet på hele produksjonslinjen er også noe som er svært viktig for oss, ikke bare med tanke på sluttproduktet, men også for å unngå unødvendig ekstra produksjon eller avfall tilknyttet produksjonen.

Avfallshåndtering

Vi har en bevisst holdning om å tenke miljø i forbindelse med avfall. Vår målsetting er å redusere den avfallsmengden som oppstår i vår virksomhet, samt å behandle dette på en forsvarlig, korrekt og miljømessig god måte. Dette gjør vi blant annet ved:
  • Kjøp av produkter som gir minst mulig avfall. Avtale med leverandør om returlevering av produkter som vi er ferdige med. Avtale med leverandør om retur av paller og annen emballasje.
  • Alt avfall kildesorteres og leveres i separate fraksjoner til materialgjenvinning / godkjente mottak. Resterende leveres som restavfall til godkjent sorteringsanlegg for energigjenvinning. Levering som spesialavfall de områder det gjelder for; olje, batteri, kjemikalier, elektroavfall m.v.

En verden for nye generasjoner

Selvsagt er det viktig både å følge opp alle krav fra myndigheter og kunder. Likevel er Hå Element sitt viktigste argument for å satse på miljø at vi skal bygge og skape for fremtiden. Våre barn skal få overta et samfunn der naturen blomstrer og det er trygt å leve. Derfor er det vårt fremste mål at bedriften ikke skal ha utslipp som skader miljøet. Bilde